INFOLINIA: +48 814 774 774

Regulamin Lubelskiego Roweru Miejskiego

REGULAMIN
systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego LRM 
Obowiązuje od 15 maja 2023 r.
 
I Postanowienia ogólne
 
I.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Lubelski Rower Miejski (dalej: LRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Gminy Lublin.
 
I.2 Regulamin LRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.lubelskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie „MPK Lublin” Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie, będącej Operatorem LRM.
 
I.3 Kontakt:
 
„MPK Lublin” Sp. z o.o. 
ul. A. Grygowej 56
20-260 Lublin 
e-mail: bok@lubelskirower.pl tel.: 81 477-47-74
 
 
II Definicje
 
II.1 Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z LRM. Korzystanie
z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja  jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem  pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie LRM.
 
II.2 Biuro Obsługi Klienta Lubelskiego Roweru Miejskiego (BOK LRM) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 81 477-47-74,
pocztę elektroniczną pod adresem bok@lubelskirower.pl
za pośrednictwem strony internetowej operatora dostępnej pod adresem www.lubelskirower.pl
 
II.3 Bilet  okresowy  -  uprawniający  do  wielokrotnych  przejazdów  na  liniach,  na  jakie  został zakupiony, w okresie jego ważności określanym w momencie zakupu, występującego jako:
bilet  imienny  -  z którego  może  korzystać  wyłącznie  osoba,  której  dane  osobowe zarejestrowane  zostały w systemie LUBIKA,
bilet na okaziciela - z którego może korzystać każda osoba; bilet na okaziciela stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu.
 
II.4 Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z LRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
 
II.5 Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru Standardowego w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru. 
 
II.6 Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik opłat w LRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia cen niższych niż wskazanych w cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych w ramach działań promocyjnych zleconych Operatorowi przez Gminę Lublin lub jej jednostki.
 
II.7 Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój Roweru wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
 
II.8 GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
 
II.9 Identyfikator Klienta - indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VII. Rejestracja.
 
II.10 Klient/Użytkownik - osoba fizyczna, uczestnik Systemu LRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w LRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
 
II.11 Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z LRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu.
 
II.12 Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
 
II.13 Lubelska Karta Miejska – dalej: LKM to identyfikator elektroniczny nadawany  i zapisywany na kontach użytkowników systemu Lubika, odczytywany za pośrednictwem Karty Lubika lub aplikacji mobilnej Lubika.  
 
II.14 Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
 
II.15 Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru LRM bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
 
II.16 Operator – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56
 
II.17 Opłata rejestracyjna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w LRM. Wysokość Opłaty rejestracyjnej określona jest w Załączniku. Będzie rozliczana w poczet opłat za  Wypożyczenie.
 
II.18 Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.lubelskirower.pl.
 
II.19 Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku
z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
 
II.20 Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Zasady funkcjonowania Postoju, zostały opisane w punkcie XI. Regulaminu.
 
II.21 Regulamin –  niniejszy  Regulamin  opisujący  zasady  i  warunki  korzystania  z  LRM, w szczególności  zakres  praw  i  obowiązków oraz  odpowiedzialność  osób  korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w LRM. 
 
II.22 Rezerwacja – funkcja, dzięki której Klient może zdalnie zarezerwować Rower. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w punkcie VIII. Regulaminu.
 
II.23 Rower Dziecięcy – rower z obręczami kół w rozmiarze 20 cali, przeznaczony dla jednego dziecka powyżej 6. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm i wadze ciała do 60 kg. Korzystanie  z Roweru Dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem osób pełnoletnich. Rower wyposażony jest w Blokadę O-lock. 
 
II.24 Rower Standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie LRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower Standardowy wyposażony jest w Blokadę O-lock.
 
II.25 Serwis LRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu LRM.
 
II.26 Stacja Dziecięca LRM – zestaw stojaków rowerowych dedykowanych dla rowerów
z obręczami kół 20”. Lista Stacji Dziecięcych LRM znajduje się na stronie internetowej www.lubelskirower.pl oraz w Aplikacji Mobilnej.
 
II.27 Stacja LRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów. Informacje
o lokalizacji Stacji LRM znajdują się na Stronie internetowej www.lubelskirower.pl oraz
w Aplikacji Mobilnej.
 
II.28 Strefa użytkowania – granice administracyjne Gminy Lublin.
 
II.29 Strona internetowa - uruchomiona przez Operatora strona www.lubelskirower.pl  zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z LRM.
 
II.30 System LRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
 
II.31 Terminal LRM – urządzenie do samodzielnego Wypożyczenia Rowerów znajdujące się
w wybranych Stacjach LRM.
 
II.32 Totem informacyjny/Totem – element stacji LRM, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z LRM.
 
II.33 Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w LRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest „MPK Lublin” Sp. z o.o.
 
II.34 Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie –  odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt IX. Regulaminu.
 
II.35 Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock Roweru na Stacji LRM. Proces Zwrotu określa punkt XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.
 
III Zasady ogólne korzystania z LRM
 
III.1 Warunkiem korzystania z Systemu LRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty rejestracyjnej, kliknięcie link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z LRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia
w wysokości co najmniej 1 zł na każdy wypożyczany rower (słownie: jeden złoty). 
 
III.2 Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z LRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
 
2.a w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres bok@lubelskirower.pl
2.b listem poleconym na adres Operatora,
2.c złożona osobiście w siedzibie Operatora.
Zgoda powinna zawierać:
2.d numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
2.e imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
2.f zgodę na korzystanie z Systemu LRM przez małoletniego,
2.g imię i nazwisko małoletniego,
2.h datę urodzenia małoletniego,
2.i odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
2.j datę i miejsce wydania zgody.
 
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.lubelskirower.pl .
 
III.3 Osoby poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
 
III.4 Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
 
III.5 Korzystanie z Rowerów Systemu LRM może się odbywać wyłącznie w celach
niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem.
 
III.6 Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.
 
IV Odpowiedzialność / Zobowiązanie
 
IV.1 Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu LRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 
IV.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia,
w zakresie umowy z Klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
 
IV.3 Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 
IV.4 Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XIV. niniejszego Regulaminu.
 
IV.5 Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy. 
 
IV.6 Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Tabeli Opłat Dodatkowych w Systemie LRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
 
IV.7 Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
 
IV.8 Nie wolno używać Rowerów LRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku. Nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.
 
IV.9 Zabronione jest korzystanie z Rowerów LRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków   odurzających,   substancji   psychotropowych   lub   środków   zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 
IV.10 Zabrania się przewozu Rowerów LRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
 
IV.11 Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu LRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego   realizację   Wypożyczeń   ponosi   Klient   zgodnie   z niniejszym Regulaminem i Tabelą Opłat Dodatkowych.
 
IV.12 Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem Opłaty Dodatkowej.
 
IV.13 W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży   lub   zagubienia,   Klient   zostanie   obciążony   równowartością   Roweru,   zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych, za każdy utracony Rower.
 
IV.14 Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom (poza standardowym użytkowaniem) oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
 
IV.15 W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK LRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
 
IV.16 W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK LRM.
 
V Płatności
 
V.1 Opłaty w Systemie LRM naliczane są wg stawek podanych w Cennikach i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK LRM. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
 
V.2 Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach LRM może być dokonywana:
2.a przy użyciu kart płatniczych,
2.b poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej lub Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,
2.c poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. 
 
V.3 Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
 
V.4 Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
 
V.5 Na życzenie Klienta Gmina Lublin dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Gminę Lublin obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Gminą Lublin drogą elektroniczną na adres e-mail: zrim@lublin.eu, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia roweru, Zwrotu roweru oraz numeru roweru.
 
V.6 W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie do
3 dni roboczych. Ponowne korzystanie z systemu, będzie możliwe, gdy płatności zostaną uregulowane
a dodatkowo na koncie klienta będzie znajdować się wymagane niniejszym Regulaminem, minimalne saldo konta. W przypadku klientów, którzy wybrali płatność opisaną w V.2 pkt. 2a, środki posiadane na karcie, w terminie do 3 dni roboczych, muszą umożliwiać uregulowanie płatności.  
 
V.7 Klient posiadający, wyłącznie, ważny bilet okresowy ma do dyspozycji limit 30 min. dziennie, których zakup został poniesiony w momencie zakupu biletu okresowego, przy czym limit ten przypisany jest do konta Klienta i w przypadku wypożyczenia przez niego większej niż jednego roweru ulega on proporcjonalnemu wykorzystaniu na wszystkie wypożyczone rowery. Klient kontynuując jazdę po wykorzystaniu, dostępnych dla niego z tego tytułu minut, automatycznie przechodzi na płatności zgodne z cennikiem tzw. cennik podstawowy. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki zastosowanie mają regulacje opisane w V.6
 
V.8 Klient posiadający, wyłącznie, aktywny LKM, korzysta z cennika dla LKM. Kontynuując jazdę po wykorzystaniu dostępnych środków zastosowanie mają regulacje opisane w V.6
 
V.9 Klient posiadający abonament podstawowy, kontynuując jazdę po wykorzystaniu, dostępnych dla niego z tego tytułu minut, automatycznie przechodzi na płatności zgodne z cennikiem tzw. cennik podstawowy. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki zastosowanie mają regulacje opisane w V.6
 
V.10 W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 
V.11 W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator LRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator LRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
 
V.12 Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem LRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania)  podlegają zwrotowi do wysokości salda minimalnego.
 
VI Zasady i kolejność wykorzystywania dostępnych środków i minut
 
VI.1 Klient posiadający aktywne konto Użytkownika, a nieposiadający aktywnego LKM i ważnego biletu okresowego, korzysta z cennika podstawowego i podstawowych abonamentów.
 
VI.2 Klient posiadający aktywne konto Użytkownika, a nieposiadający aktywnego LKM i ważnego biletu okresowego, posiada możliwość wykupu abonamentu podstawowego i korzystania z minut określonych w danym rodzaju abonamentu. Klient korzystając z systemu, jako pierwsze wykorzystuje minuty dostępne w ramach abonamentu podstawowego. Po wykorzystaniu minut z abonamentu, korzysta z cennika podstawowego.
 
VI.3 Klient posiadający aktywny LKM, korzysta z cennika dla LKM zarówno w zakresie opłat jednorazowych, jak i dedykowanych abonamentów.
 
VI.4 Klient posiadający ważny bilet okresowy, jako pierwsze wykorzystuje minuty, możliwe do wykorzystania wyłącznie danego dnia, dostępne z tytułu posiadanego biletu. Po wykorzystaniu ww. minut, korzysta z cennika podstawowego i możliwości zakupu abonamentu podstawowego. Klient posiadający ważny bilet okresowy ponosi opłaty za rezerwację roweru zgodnie z cennikiem.
 
VI.5 Klient posiadający aktywny LKM oraz ważny bilet okresowy, jako pierwsze wykorzystuje minuty dostępne z tytułu posiadanego biletu zgodnie z zasadami z VI.4. Po wykorzystaniu ww. minut, korzysta z cennika LKM i możliwości zakupu abonamentu LKM.
 
VI.6 Klient nieposiadający LKM, a posiadający ważny bilet okresowy, traktowany jest jako klient opisanyw pkt. VI.4.
 
VI.7 Klient posiadający aktywny LKM i nieważny bilet okresowy, traktowany jest jako klient opisany w pkt. VI.3.
 
VII Rejestracja
 
VII.1 Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu LRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie.
 
VII.2 Rejestrację można zrealizować poprzez:
2.a stronę internetową www.lubelskirower.pl, 
2.b aplikację mobilną,
 
VII.3 Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.lubelskirower.pl , wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
3.a imienia i nazwiska,
3.b adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
3.c adresu e-mail,
3.d numeru telefonu komórkowego.
3.e identyfikatora użytkownika w systemie Lubika, tj. numeru karty Lubika lub numeru telefonuużywanego jako identyfikator aplikacji Lubika
 
VII.4 Podczas procesu rejestracji poprzez Aplikację Mobilną wymagane jest podanie następujących danych:
4.a numeru telefonu komórkowego,
4.b imienia i nazwiska,
4.c adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
4.d adresu e-mail, 
4.e identyfikatora użytkownika w systemie Lubika, tj. numeru karty Lubika lub numeru telefonu używanego jako identyfikator aplikacji Lubika.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin LRM oraz Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie VII.3. a, b, c, d, e Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.
 
VII.5 Podczas rejestracji Klient  generuje kod PIN, który wraz z numerem  telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. 
 
VII.6 Na podany w procesie rejestracji przez stronę www adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Link aktywacyjny pozostaje  ważny przez  24 godziny po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
 
VII.7 Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
7.a na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
7.b Klient kliknął link weryfikacyjny,
7.c Klient wniósł Opłatę rejestracyjną,
7.d w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 
VII.8 Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy LRM.
 
VIII Rezerwacja
 
VIII.1 Operator dopuszcza możliwość zarezerwowania Roweru Standardowego i Roweru Dziecięcego. Użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 4 Rowerów.
VIII.2 Rezerwacji można dokonać poprzez Aplikację Mobilną lub stronę www.
VIII.3 Rezerwacja jest dobrowolna i odpłatna. Zarezerwowany Rower oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 30 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Po anulowaniu Rezerwacji Rower jest dostępny dla innych Użytkowników.
VIII.4 Wysokość opłat z tytułu Rezerwacji określa cennik. Opłata nalicza się dla każdej Rezerwacji bez względu na to czy dojdzie do jej realizacji.
 
IX Wypożyczenie
 
IX.1 Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
 
1.a kliknięcie po rejestracji linku aktywacyjnego lub wprowadzenie kodu SMS w aplikacji mobilnej,
1.b uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
1.c posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 1 zł na każdy wypożyczany rower,
 
IX.2 Rower LRM można wypożyczyć poprzez:
2.a Aplikację Mobilną,
2.b Terminal,
2.c kontakt z BOK LRM
 
IX.3 Wypożyczenie Roweru Standardowego i Dziecięcego LRM możliwe jest na dowolnej Stacji LRM.
 
IX.4 Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest sprawny, w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
 
IX.5 W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK LRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
 
IX.6 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia  Policję. Ponadto, w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK LRM niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.
 
IX.7 Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK LRM.
 
IX.8 W trakcie trwania Wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie użytkowania na Stacji, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.
 
X Czas trwania wypożyczenia
 
X.1 Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna   się   w   momencie odblokowania   Roweru   i otwarcia Blokady O-lock na Rowerze Standardowym lub Rowerze Dziecięcym. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem XII.2 Regulaminu. Użycie funkcji Postój nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru i zaliczane jest do Czasu Wypożyczenia.
 
X.2 Klient ma obowiązek zwrócić Rower do Stacji LRM, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 24 godzin.
 
X.3 Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.
 
X.4 Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu Roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja Roweru).
 
XI Postój
 
XI.1 Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru i skutkuje naliczeniem opłat jak za wypożyczenie.
 
XI.2 Funkcja Postój dla Rowerów Standardowych i Dziecięcych dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
 
XI.3 Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.
 
XI.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji pozostawienia roweru w trybie postój niezgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym lub innymi przepisami porządkowymi.
 
XII Zwrot
 
XII.1 Zwrot Roweru LRM możliwy jest na Stacji LRM.
 
XII.2 Klient zwraca Rower Standardowy i Rower Dziecięcy na Stacji LRM poprzez zapięcie Blokady O-lock  . Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower Standardowy i Dziecięcy należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot Roweru w miejscu innym niż Stacja LRM, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.
 
XII.3 Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
 
3.a naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia  trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych,
3.b naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych,
3.c naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru Standardowego i Dziecięcego poza Stacją LRM, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych,
3.d naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych,
3.e czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta. 
3.f Opłaty sumują się.
 
XIII Naprawy i Awarie
 
XIII.1 Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK LRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK LRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji LRM.
 
XIII.2 Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis LRM.
 
XIII.3 Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK LRM przez cały czas Wypożyczenia Roweru.
 
 
XIV Blokada Kont Użytkowników
 
XIV.1 Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie LRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów LRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
XIV.2 W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
2.a nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VII. 3 Regulaminu,
2.b zalega z płatnościami w myśl sytuacji opisanych w punktach V.6 – 9,
2.c wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
2.d pozostawia Rower niezabezpieczony.
 
XIV.3 Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
 
XIV.4 Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.
 
XV Reklamacje
 
XV.1 Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą, a w konsekwencji żądanie poprawienia usługi lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
 
XV.2 Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
 
XV.3 Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
3.a drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
3.b drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
3.c telefonicznie,
3.d listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
3.e osobiście w siedzibie Operatora
 
XV.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
 
XV.5 Termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 
XV.6 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 
XV.7 Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 
XV.8 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
 
XV.9 Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK LRM. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
9.a drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
9.b drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
9.c listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
9.d osobiście w siedzibie Operatora.
 
XV.10 Klient może:
10.a skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK LRM w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
10.b wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.
 
XVI Zakończenie Umowy
 
XVI.1 Odstąpienie od Umowy.
1.a Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez  podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
 
1.b Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
b.i przesłanie do   Operatora   na   adres   e-mail   podany   w   punkcie   I.3   oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy,
b.ii przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
1.c W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne  rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
1.d Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili  odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 
XVI.2 Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
 
2.a Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
a.i drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
a.ii drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
a.iii listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
a.iv osobiście w siedzibie Operatora.
 
2.b Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie LRM.
 
2.c Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
 
2.d Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone   na   rachunek    bankowy    wskazany   przez   Klienta   we   wniosku,   chyba   że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
 
XVI.3 Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu LRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu  działania Systemu LRM.
 
XVI.4 Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
XVI.5 Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika. 
 
 
XVII Postanowienia końcowe
 
XVII.1 Akceptacja niniejszego   Regulaminu   oraz   Wypożyczenie   Roweru   są   równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze, umiejętnością jazdy na Rowerze oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 
XVII.2 Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
 
XVII.3 Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK LRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
 
XVII.4 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 
XVII.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.